Rechten & Plichten
Omhoog

Rechten en plichten van leden van de WTSN

De werkgroep draagt de naam: Werkgroep Traditionele Siamezen Nederland, bij verkorting genaamd WTSN.
De huidige Siamese kat is in de vorige eeuw qua uiterlijk geëvolueerd naar een steeds extremer type. Hierdoor was de “traditionele Siamees” nagenoeg verdwenen. Deze laatste heet nu officieel “Thai” en onderscheidt zich onder andere van de huidige Siamees door een meer robuuste lichaamsbouw en een rondere vorm van de kop. In Nederland zijn er fokkers die zich toeleggen op het fokken van de Thai.

De missie luidt: ”de WTSN stelt zich ten doel de Thai (traditionele Siamees) in Nederland te promoten en dit ras zo gezond mogelijk de toekomst in te brengen”

De WTSN tracht dit te bereiken door:

 • het wekken van belangstelling voor het op verantwoorde wijze fokken van de Thai in Nederland,
  met name door geen inteelt of lijnteelt te gebruiken en met gezonde dieren te fokken en waarbij goed op het karakter gelet wordt
 • het stimuleren van deelname aan kattententoonstellingen door leden met hun Thai’s.
 • uitgeven van een periodiek en het actueel houden van de WTSN website
 • het bevorderen van samenwerking met werkgroepen of organisaties, die dezelfde of soortgelijke doeleinden nastreven
 • het uitwisselen van informatie met internationale zusterwerkgroepen en fokkers in het buitenland
 • Autopsie vergoeding bij jong overleden Thai's uit de werkgroep (tot leeftijd van 10 jaar)

via alle mogelijke wettige middelen.

WTSN lidmaatschap; leden, fokkerleden en kerngroepleden

 • als lid van de WTSN werk je mee aan de instandhouding en promotie van het traditionele type Siamees in Nederland bekent staand als Thai, volgens de rasomschrijving van de WTSN.
 • de WTSN kent naast gewone leden ook fokkerleden en kernleden.
  • De gewone leden zijn liefhebbers van de Thai en zijn niet actief bezig met de fok
  • De fokkerleden zijn actief met de ontwikkeling van het ras en hebben een geregistreerde cattery bij een stamboek houdende kattenvereniging.
  • De kernleden bepalen het beleid, nemen besluiten en zijn aanspreekpunt voor ideeën en suggesties van fokkerleden en gewone leden.
 • Van alle leden wordt een actieve inzet verwacht als het gaat om bewaking van de doelstelling van de WTSN en het inbrengen en begeleiden van nieuwe leden en liefhebbers van de Thai
 • NL72 INGB 0004 6148 57 t.n.v. GC Brouwers, te Dordrecht

Rechten en plichten van WTSN leden

Plichten

 • Lidmaatschap, op voordracht van minimaal één WTSN lid
 • Jaarlijkse financiële bijdrage, te voldoen in januari
 • Gaat bij inschrijving expliciet akkoord met reglement “rechten en plichten” en de fokkerscode van de WTSN

In het reglement wordt opgenomen dat leden bij het fokken van kittens en/of het bieden van katerdekkingen zich dienen te houden aan de volgende bepalingen:

 • Het WTSN-lid moet lid zijn van een stamboek houdende kattenfokvereniging, tenzij het fokken gebeurt onder begeleiding, verantwoordelijkheid en catterynaam van een mede-lid dat zelf lid is van een dergelijke vereniging
 • Kittens worden te allen tijde met afstammingspapieren (stamboom) aangeboden en met gebruik van het standaard (kitten) verkoopcontract
 • Dekkater eigenaren zijn geadviseerd het standaard dekcontract te gebruiken

Rechten

 • gratis abonnement op de Nieuwsbrief
 • inzage in verslagen kerngroepvergaderingen

Extra Rechten Fokkerleden en Kernleden

 • het volgen, signaleren, bespreken en bespreekbaar maken van ontwikkelingen in de catfancy
 • Het begeleiden van mede-leden bij het niet-structureel fokken
 • advisering over de beste combinaties tussen poes en kater door middel van de database informatie
 • gereduceerd tarief voor dekkingen van dekkaters van andere werkgroep leden
 • voorrang bij gebruik van de WTSN kittenbemiddeling en advisering
 • nest aankondiging op de website en kittenfoto’s op eigen pagina.

Opmerkingen en detaillering:

 1. De “rasomschrijving van de WTSN” is gebaseerd op:
  • de Thai standaard gehanteerd door World Cat Federation (W.C.F.)
  • de Old-style Simese Breed Standard zoals gehanteerd door PREOSSIA (U.S.A)
  • de door de N.O.K. bewerkte Siamezenstandaard uit 1934
 2. In Nederland worden onze Thai (traditionele Siamezen) gekeurd volgens de N.O.K. standaard, al gebruiken buitenlandse keurmeesters vaak de WCF standaard.
 3. Het donatie jaar loopt van 1 januari tot 31 december, bij aanmelding na juni maakt u € 15,00 over voor de resterende maanden. Opzegtermijn is 2 maanden voor einde kalenderjaar, dus voor 1 november.
 4. Jaarlijkse bijdrage voor liefhebberleden en fokkerleden is € 25,00 euro. Een fokkerlid is lid van de WTSN en heeft zijn cattery geregistreerd bij een stamboek houdende kattenvereniging.
 5. De adviezen voor dek combinaties, de website promotie, het beantwoorden van vragen en de kitten wachtlijst is een service van de kerngroep voor de fokkers.
 6. Ook wil de WTSN doorgaan met autopsie vergoeding en het afnemen van gentesten als dat in overleg met de kerngroep gaat en daar een goede reden voor is.
 7. Kittenbemiddeling:  U kunt foto's plaatsen en informatie geven over uw kittens, zodat belangstellenden vooraf kunnen zien hoe uw kittens opgroeien.
 8. Herplaatsing volwassen Thai’s of oud type Siamees is € 10,00 euro (per stel is het € 15,00 ) voor leden maar ook voor niet werkgroepleden dmv aankondiging en foto op de website
 9. Nieuwe leden worden per e-mail aan de kerngroep voorgesteld. Als de meerderheid (helft + 1) binnen twee weken geen bezwaar aantekent, is men gewoon lid, en wordt met naam en woonplaats gepubliceerd in de eerstvolgende Nieuwsbrief. Het erop volgende jaar kan een gewoon lid besluiten fokkerlid te worden.
 10. Alle leden zijn bereid kennis uit te dragen aan mede-leden en bij het niet-structureel fokken
 11. Gaat bij inschrijving expliciet akkoord met reglement en de fokkerscode van de WTSN. “ik ga akkoord met reglement en fokkerscode” is opgenomen in het inschrijfformulier.

Genoemde bedragen vooraf overmaken op:

NL72 INGB 0004 6148 57 t.n.v. GC Brouwers, te Dordrecht

Omhoog WTSN documenten Rechten & Plichten WTSN fokkerscode

Copyright © 1999-2024 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 31-01-2024